Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym dlaseniora.org

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Studio JSG z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 16/4  REGON: 690639851 , NIP:  813-29-17-231.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dlaseniora.orgwww.studiojsg.pl  za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież dla Seniorów.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (biuro@dlaseniora.org, telefonicznie pod numerem +48 606 655 436, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i są cenami detalicznymi.
8. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3

Składanie zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz oraz potwierdzając Zamówienie poprzez pocztę e-mail.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiednie parametry produktu, dodać wybrany towar do koszyka i wybrać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi w serwisie Sklepu.
3. Po wypełnieniu interaktywnego formularza poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail – wraz ze wszystkimi istotnymi szczegółami łożonego zamówienia.
4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze mBank: 32 1140 2017 0000 4402 1306 4809
- gotówką za pobraniem.
5. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu Zamówienia). Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce każdego Towaru (Warunki dostawy). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 4

Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie Zamówienia).
2. Przy każdym Towarze podana jest informacja o terminie, w którym Towar będzie dostępny.
3. Sprzedawca realizuje Zamówienie w terminie wskazanym w zakładce każdego Towaru, tj. od 2 do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia lub od dnia zaksięgowania na koncie Sprzedawcy przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem).
4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura bez VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka ubezpieczona).
6. Kurier nie dostarcza przesyłek o masie nie przekraczającej 30 kg „pod drzwi”.
7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Kupujący może także odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail na adres: biuro@dlaseniora.org.
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy lub pod inny adres wskazany przez Sprzedawcę.
8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej (wzór odstąpienia od umowy.doc), jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. odzież szyta na wymiar lub wg indywidualnej specyfikacji  podanej przez Konsumenta).
4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru nieużywanego niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca równowartość towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Koszt dostawy towaru do Konsumenta nie podlega zwrotowi.
6. Zwrot płatności jest dokonywany przelewem na konto bankowe podane przez Konsumenta.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
9. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).
7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” w serwisie Sklepu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.dlaseniora.org  (zakładka „Regulamin sklepu”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 01.06.2017 r.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez
- udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu
- przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
- dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DO SKOPIOWANIA)

 

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

Studio JSG z siedzibą w Krakowie

adres: ul. Parkowa 16/4

telefon: 606 655 436

e-mail: biuro@dlaseniora.org

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

…………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) 

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 …………………………………………………………………………………………

– Data 

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….

 

(*) Niepotrzebne skreślić.